Akkerranden

Bloemrijke akkerranden
Een eenjarige bloemrijke akkerrand is uit diverse soorten samengesteld zoals boekweit, ganzenbloem, korenbloem, akkerscherm, zonnebloem, gipskruid, klaproos, meisjesogen, cosmea, hoofjesgillia, zomertarwe, gierst, bolderik en vlas. Op basis van de ervaringen in het voorgaande jaar wordt ieder jaar omstreeks februari gekeken of het mengsel voldoet. De aantrekkelijkheid voor zweefvliegen, gaasvliegen en andere natuurlijke plaagbestrijders vormt een belangrijk uitgangspunt bij de samenstelling van het mengsel. Uiteraard vergeten we ook de bijen niet. Bijna alle bloemen in het mengsel voorzien ook in nectar voor de bijen. Zomertarwe, gierst en vlas zijn voor de vogels. Vooral in het najaar zien we bij tijd en wijle zwermen vogels, zoals putters en groenlingen, in de randen. Die leggen op die manier een goede basis voor hun vertrek richting zuiden. En natuurlijk willen we dat de rand er het hele seizoen aantrekkelijk uitziet. Boekweit en gipskruid zijn vroege soorten, die de rand in het begin wit kleuren. Geleidelijk komen er meer kleuren: het rood van de klaprozen, het blauw van de korenbloemen en het geel van de ganzenbloemen, de meisjesogen en de zonnebloemen. De laatste kleurrijke soort is de cosmea, voornamelijk roze en paars met ook wat witte bloemen ertussen. En uiteraard is ook de prijs van de bloemenmengsels belangrijk, er zijn fraaie mengsels te koop met een even 'fraai' prijskaartje. Maar het moet uiteraard wel betaalbaar blijven. In het verleden is het zaaizaad voor de bloemenranden betaald door de gezamenlijke Hoeksche Waardse gemeenten. Voor 2014 heeft ook het Stimuleringsfonds van de Rabobank Hoeksche Waard een substantiële bijdrage geleverd. Ook HWWonen heeft voor 2014 een bijdrage voor zaaizaad geleverd, evenals voor 2015. We zijn hen daarvoor zeer erkentelijk.

De aanleg van akkerranden

Het zaaizaad van een bloemenmengsel is veelal zeer fijn en het moet ondiep gezaaid  worden. Om het zaad zo goed mogelijk te laten kiemen, moet de grond er dan ook als een ‘tuintje’ bij liggen. Om een goede kieming te verkrijgen en ongewenste onkruiden te onderdrukken heeft de aanleg van akkerranden daarom de serieuze aandacht van de grondgebruiker nodig. De praktijkervaring leert dat het succes vooral bepaald wordt door vooraf een vals zaaibed te maken.

Bewerk dus ruim vóór het zaaien de geplande rand eerst 1, liefst 2 keer met een rotoreg of zaaibedcombinatie. Door hiermee tijdig (februari-maart) te starten, kiemen er al onkruiden die u door te bewerken weer bestrijdt. In de rand zullen hierdoor in de zomer minder onkruiden verschijnen. Daarnaast zorgt u op deze manier voor een fijn en vlak zaaibed. Het zaaibed moet een gelijkmatige en goed verkruimelde toplaag zijn van enkele cm (overeenkomend met de maximale zaaidiepte) op een vaste ondergrond. Omdat de zaadjes in het mengsel sterk in grootte en gewicht verschillen, zal het mengsel gaan scheiden door het trillen van de zaaimachine. Het is daarom beter de zaaimachine niet vooraf maar pas op het land te vullen en de voorraad tijdens het uitzaaien te roeren. Rollen (aandrukken) tijdens of direct na het zaaien heeft de voorkeur.

Voor de aanleg van een grasrand gelden eigenlijk dezelfde regels als voor een bloemenrand. Voordeel van het fijner wegleggen en aandrukken is ook dat eventuele slakken minder kans hebben om schade aan te richten.


GLB en Hoeksche Randen

De invoering van het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in 2015 en 2016 is van belang voor het randenbeheer. Grondgebonden agrarische bedrijven moeten in principe 'vergroenen'. Biologische bedrijven en kleinere landbouwbedrijven hebben vrijstelling van de vergroeningsverplichting. De vergroeningsverplichting voor akkerbouwbedrijven betekent dat 5% van oppervlakte van de akkers moet worden ingericht als ecologisch aandachtsgebied (Ecological Focus Area - EFA). De aanleg van akkerranden is een goede mogelijkheid om (gedeeltelijk) invulilng te geven aan de vergroeningsverplichting. Op 30 december heeft de werkgroep Hoeksche Randen een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor de deelnemers aan de Hoeksche Randenregeling 2014 en andere belangstellenden. Het doel hiervan was om uitleg te geven aan de regeling voor 2015 met een doorkijk naar 2016 en de relatie tot en mogelijkheden van het nieuwe GLB. De presentatie is hieronder opgenomen, zodat ook degenen die niet in de gelegenheid waren om de bijeenkomst bij te wonen, daar alsnog kennis van kunnen nemen.

Download hier de presentatieGezamenlijke reactie op Natuurbeheerplan Zuid-Holland

T/m 18 maart ligt het ontwerp van het Natuurbeheerplan (NBP) van Zuid-Holland ter inzage. Het NBP is voor de provincie een belangrijk toetsingskader v...

Meer lezen

Informatieavond GLB en Hoeksche Randen

30 december is er voor de huidige Hoeksche Randendeelnemers en eventuele nieuwe deelnemers een informatiebijeenkomst bij PPO, Groeneweg 3 in Westmaas....

Meer lezen

Alle artikelen bekijken