Biodiversiteitslabel+

September 2012 Biodiversiteitslabel+

Rietgors is aanvrager van een project waarbij wordt gezocht naar nieuwe verdienmodellen voor agrariërs die bewust aandacht besteden aan biodiversiteit tijdens de productie. Vaak gaan de voor biodiversiteit benodigde maatregelen gepaard met extra kosten en/of omzetderving (bijvoorbeeld door het uit productie halen van een deel van de landbouwgrond voor het aanleggen van bloemrijke akkerranden).

In het project wordt gekeken naar een nieuwe innovatieve lijn, waarbij naast de subsidielijn ook de markt gaat meebetalen aan natuur- en biodiversiteitvriendelijk beheer van agrarisch land. De vraag is hoe de markt wordt bereikt. Uit de praktijk blijkt dat de afzetmarkt vraagt om aantoonbare borging van de biodiversiteitwinst die agrariërs halen met hun gewijzigde productiemethoden. Onderdeel van dit project is daarom het zodanig bundelen van de beschikbare kennis die agrariërs en kennisinstellingen al hebben dat op deze marktwens kan worden ingesprongen. Gekeken zal worden naar de kansen voor het certificeren met een nieuw op te zetten 'Biodiversiteit+ label' voor akkerbouw- en zuivelproducten. Het is de bedoeling om het Biodiversiteit+ label als een aparte module binnen bestaande Milieukeur-schema's (gericht op akkerbouw en veeteelt) op te nemen en beschikbaar te maken voor agrariërs die ofwel biologisch (willen) produceren, ofwel volgens de criteria van Milieukeur.

Rietgors is op zoek naar agrariërs die geïnteresseerd zijn om mee te denken over de vorm en inhoud van een Biodiversiteit+ label, omdat ook zij (meer) aandacht (willen gaan) besteden aan biodiversiteit op hun land. Dit project biedt de mogelijkheid om verder te leren met en van elkaar. De deelnemende agrariërs moeten de intentie hebben om aanvullende maatregelen op het gebied van biodiversiteit op hun land te implementeren. Aan deelnemers wordt een training aangeboden die helpt bij het implementeren van de juiste maatregelen om biodiversiteitswaarden te behouden en verhogen.

Gezamenlijke reactie op Natuurbeheerplan Zuid-Holland

T/m 18 maart ligt het ontwerp van het Natuurbeheerplan (NBP) van Zuid-Holland ter inzage. Het NBP is voor de provincie een belangrijk toetsingskader v...

Meer lezen

Informatieavond GLB en Hoeksche Randen

30 december is er voor de huidige Hoeksche Randendeelnemers en eventuele nieuwe deelnemers een informatiebijeenkomst bij PPO, Groeneweg 3 in Westmaas....

Meer lezen

Alle artikelen bekijken