Broedvogeltellingen 2012

In 2012 is de eerste reeks broedvogeltellingen uitgevoerd. De tellingen zijn uitgevoerd in 22 verschillende steekproefgebieden. Tussen deze gebieden wordt paarsgewijs een vergelijking getrokken tussen gebieden mét en gebieden zonder vogelranden. Aangezien de vogelranden pas laat in het voorjaar zijn ingezaaid is tijdens het afgelopen broedseizoen nog geen effect te zien. De aantallen van dit jaar vormen vooral het uitgangspunt om te vergelijken met het tweede jaar.

De Kievit en Gele Kwikstaart zijn de meest getelde akkervogels. De Hoeksche Waard staat bekend om de relatief hoge dichtheid aan broedparen van Gele Kwikstaarten in de polders. Op gepaste afstand volgen de Veldleeuwerik en Graspieper. Het is opvallend dat het aantal territoria Veldleeuweriken slechts een derde is van het aantal Gele Kwikstaarten. Dit is waarschijnlijk tekenend voor de achteruitgang die de Veldleeuwerik de afgelopen decennia heeft meegemaakt. Van de Scholekster zijn slechts enkele broedparen vastgesteld. Andere vastgestelde broedvogels zijn o.a. Kneu, Tureluur, Patrijs, Fazant, Roodborsttapuit en Witte Kwikstaart. Het afgelopen broedseizoen werd helaas gekenmerkt door wisselvallig weer. De koele start van het voorjaar zorgde bij veel vogels voor een late start. Hoewel een aantal Kieviten kon profiteren van het warme weer in maart, was het voor de meeste broedparen een slecht seizoen. Begin juni groepeerden diverse Kieviten zich al op de akkers. Hun broedsels waren mislukt of ze hebben het niet eens geprobeerd. Op dit moment worden de akkerranden weer gemonitord. Gedurende de winter zal halverwege elke maand een aantal steekproefgebieden worden bezocht. Hierbij worden ook weer vogels op vergelijkbare akkers zonder rand geteld worden. De meeste akkerranden liggen er prima bij. Het wordt spannend om te zien welke vogels hier op af zullen komen.

Gezamenlijke reactie op Natuurbeheerplan Zuid-Holland

T/m 18 maart ligt het ontwerp van het Natuurbeheerplan (NBP) van Zuid-Holland ter inzage. Het NBP is voor de provincie een belangrijk toetsingskader v...

Meer lezen

Informatieavond GLB en Hoeksche Randen

30 december is er voor de huidige Hoeksche Randendeelnemers en eventuele nieuwe deelnemers een informatiebijeenkomst bij PPO, Groeneweg 3 in Westmaas....

Meer lezen

Alle artikelen bekijken