Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) en de positie van agrarisch natuurbeheer en agrarische natuurverenigingen.

U zult ongetwijfeld hebben meegekregen dat het Europese landbouwbeleid (GLB) gaat veranderen. Die verandering gaat al over ruim een jaar in en geldt dan tot 2020. Maar wat gaat er precies veranderen? Wat betekent dit voor het agrarisch natuurbeheer en voor de positie van agrarische natuurverenigingen in het algemeen en zeker ook voor Rietgors? De Europese Commissie heeft in oktober 2011 zijn voorstellen gepresenteerd voor het GLB 2014- 2020. Wel komen er belangrijke veranderingen. Een van de veranderingen is dat volgens de huidige voorstellen 30% van het budget wordt ingeruimd voor de veelbesproken 'vergroening'. Bij de nieuwe hectarepremies komt een onderscheid tussen een basispremie (ca € 275,- per ha) en een vergroeningspremie (ca € 125,- per ha). Voor de vergroeningspremie gelden apart voorwaarden. De herziening van het GLB is nog sterk in discussie. Niet alleen binnen landen, maar ook tussen landen. En zoals u weet beslist ook het Europees Parlement dit keer volwaardig mee. Het parlement heeft de Commissie zo'n 7.000 wijzigingsvoorstellen gestuurd. Het nieuwe GLB heeft belangrijke gevolgen voor de positie van het agrarisch natuurbeheer en van de ANV's. Agrarisch natuurbeheer zou bijvoorbeeld kunnen meetellen om te voldoen aan de vergroeningseisen en agrarische natuurorganisaties kunnen een rol spelen in het realiseren van het niet-bedrijfsgebonden deel van de vergroening. Om het nog ingewikkelder te maken, is Nederland van plan om waar mogelijk een deel van de vergoedingen voor agrarisch natuurbeheer te betalen uit de vergroeningspremie Rietgors volgt de ontwikkelingen op de voet en discussieert mee in allerlei overleggen over dit onderwerp.

Gezamenlijke reactie op Natuurbeheerplan Zuid-Holland

T/m 18 maart ligt het ontwerp van het Natuurbeheerplan (NBP) van Zuid-Holland ter inzage. Het NBP is voor de provincie een belangrijk toetsingskader v...

Meer lezen

Informatieavond GLB en Hoeksche Randen

30 december is er voor de huidige Hoeksche Randendeelnemers en eventuele nieuwe deelnemers een informatiebijeenkomst bij PPO, Groeneweg 3 in Westmaas....

Meer lezen

Alle artikelen bekijken